Latest News

SUNAN IBNU MAJAH سنن ابن ماجه

Friday, May 7, 2010 , Posted by luqman al-jawa at 5:25 PM

Photobucket
LATAR BELAKANG RINGKAS KITAB


Nama asal Sunan Ibnu Majah ialah al-Sunan. Nama ini telah digunakan sendiri oleh Ibnu Majah tetapi memandangkan al-Sunan itu terlalu umum kerana terdapat juga kitab-kitab hadith lain yang dinamakan dengan al-Sunan. Maka dengan itu, dihubungkan nama kitb kepada penyusunnya dan dinamakan Sunan Ibnu Majah.

Mempunyai 4 jilid.

Kitab ini adalah salah satu karya Ibnu Majah yang terbesar dan masih beredar sampai sekarang. Beliau menyusun sunan menjadi beberapa kitab dan bab.
Kitab sunan ini disusun secara baik dan indah menurut sistematika fiqih. Beliau memulai sunan ini dengan bab mengikuti sunnah Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa sallam. Dalam bab ini dia membahas hadits yang menunjukkan kekuatan sunnah, kewajiban untuk mengikuti dan mengamalkannya.


Kitabnya berwarna Merah, Hitam dan Emas
Antara jenis tulisan yang digunakan dalam kitab ini ialah Khat Nasakh, Khat Thulus, Khat Riqaah dan lain-lain.


KEDUDUKAN SUNAN IBNU MAJAH


Sebagian ulama sudah sepakat bahwa kitab hadits yang pokok ada lima, yaitu Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan an-Nasa’i, Sunan at-Tirmidzi.
Mereka tidak memasukkan Sunan Ibnu Majah mengingat derajat kitab ini lebih rendah dari lima kitab tersebut.


Tetapi sebagian ulama menetapkan enam kitab hadits pokok, dengan menambah Sunan Ibnu Majah sehingga terkenal dengan sebutan Kutubus Sittah (enam kitab hadits).
Ulama pertama yang menjadikan kitab Sunan Ibnu Majah sebagai kitab keenam adalah al-Hafizh Abdul Fadli Muhammad bin Tahir al-Maqdisi (wafat tahun 507 H) dalam kitabnya Atraful Kutubus Sittah dan dalam risalahnya Syurutul A’immatis Sittah. Pendapat ini kemudian diikuti oleh al-Hafizh Abdul Ghani bin al-Wahid al-Maqdisi (wafat tahun 600 H) dalam kitabnya al-Ikmal fi Asma’ ar-Rijal. Pendapat mereka inilah yang diikuti oleh sebagian besar ulama.


Mereka memasukkan Sunan Ibnu Majah sebagai kitab keenam tetapi tidak memasukkan al-Muwatta’ Imam Malik. Padahal kitab ini lebih shahih daripada kitab milik Ibnu Majah. Hal ini dikarenakan di dalam Sunan Ibnu Majah banyak terdapat hadits yang tidak tercantum dalam Kutubul Khamsah (lima kitab hadits), sedangkan hadits yang terdapat di dalam al-Muwatta’ seluruhnya sudah termaktub dalam Kutubul Khamsah.
Diantara para ulama ada yang menjadikan al-Muwatta’ ini sebagai kelompok Usulus Sittah (enam kitab hadits pokok), bukan Sunan Ibnu Majah. Ulama pertama yang berpendapat demikian adalah Abul Hasan Ahmad bin Razin al-Abdari as-Sarqasti (wafat sekitar tahun 535 H) dalam kitabnya ad-Tajrid fil Jami’Bainas Sihah. Pendapat Razin ini diikuti oleh Abus Sa’adat Majduddin Ibnu Asir al-Jazairi asy-Syafi’i (wafat tahun 606 H). Az-Zabidi asy-Syafi’i (wafat tahun 944 H) dalam Taysirul Wusul juga punya pendapat demikian. Sebenarnya derajat al-Muwatta’ lebih tinggi dari Sunan Ibnu Majah.BIOGRAFI PENGARANG KITAB

Ibnu Majah, atau nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah al-Rab'i al-Quzwaini adalah seorang ahli hadis yang terkenal kerana menyusun kitab Sunan Ibnu Majah. Ia lebih akrab dipanggil Ibnu Majah. Sebutan Majah dinisbahkan kepada ayahnya, Yazid, yang juga dikenal dengan nama Majah Maula Rab’at. Ada juga pendapat yang menyatakan bahawa Majah adalah ayah dari Yazid. Namun demikian, pendapat pertama adalah lebih rajah. Manakala perkataan al-Qazwani adalah berasal daripada Qazwain iaitu nama sebuah Bandar yang termasyhur di Iraq.
Ulama yang dikenali dengan sifat kejujuran dan akhlak mulianya ini dilahirkan di Qazwin, Irak. Beliau dilahirkan pada tahun 207 H.


Ibnu Majah mulai belajar sejak usia remaja. Namun baru mulai menekuni bidang ilmu Hadis pada usia 15 tahun pada seorang guru ternama kala itu, yaitu Ali bin Muhammad At-Tanafasi (w. 233 H). Bakat dan minatnya di bidang Hadis makin besar. Hal inilah yang membuat Ibnu Majah mengemabar ke beberapa daerah dan negara untuk mencari, mengumpul, dan menulis Hadis. Puluhan negeri telah ia kunjungi, antaranya ialah Rayy (Teheran), Basra, Kufah, Baghdad, Khurasan, Suriah, dan Mesir. Dengan cara inilah, Ibnu Majah dapat menghimpun dan menulis puluhan bahkan ratusan Hadis dari sumber-sumber yang dipercayai kesahihannya. Malah dalam berbagai kunjungannya itu, ia juga berguru pada banyak ulama setempat. Seperti, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Muhammad bin Abdullah bin Numayr, Hisyam bin Ammar, Ahmad bin Al-Azhar, Basyar bin Adam, dan para pengikut perawi dan ahli Hadis, Imam Malik serta Al-Lays. Dari pengembaraannya ini, terdapat ramai ulama yang telah meriwayatkan Hadis dari Ibnu Majah. Antaranya ialah Ishaq bin Muhammad, Ali bin Ibrahim bin Salamah Al-Qattan, Ahmad bin Ibrahim, dan sebagainya.


Sepanjang hayatnya, Imam Ibnu Majah telah menulis puluhan buku, baik dalam bidang Hadis, sejarah, feqh dan tafsir. Di bidang tafsir, beliau telah menulis Tafsir Al-quranul Karim. Sementara di bidang sejarah, Ibnu Majah menulis buku At-Tariikh, karya sejarah yang memuat biografi para perawi Hadis sejak awal hingga ke masanya. Lantaran tak begitu monumental, kemungkinan besar kedua karya tersebut tak sampai di tangan generasi Islam berikutnya.


Karyanya yang menjadi monumental dan terkenal di kalangan kaum muslimin adalah hasil karyanya di bidang Hadis yang berjudul Kitab Sunan Ibnu Majah. Kitab ini merupakan karya terbesar beliau. Dalam kitabnya itu, Ibnu Majah telah meriwayatkan sebanyak 4000 buah Hadis seperti yang diungkapkan Muhammad Fuad Abdul Baqi, penulis buku Mu’jam Al-Mufahras li Alfaz Alquran (Indeks Alquran), jumlah Hadis dalam kitab Sunan Ibnu Majah berjumlah 4.241 buah Hadis. Sebanyak 3002 di antaranya termaktub dalam lima kitab kumpulan Hadis yang lain. Ia bukan hanya melingkungi hukum Islam, malah turut membahas masalah-masalah akidah dan muamalat. Dan daripada banyak Hadis yang diriwayatkan, beberapa kalangan ulama mengkategorikan sebahagiannya sebagai Hadis lemah. Pada asalnya, kitab Sunan Ibnu Majah ini tidak mempunyai tingkatan atau tidak termasuk dalam kelompok kutubus sittah kerana dalam kitabnya ini terdapat hadith yang daif bahkan hadith munkar. Oleh karena itu para ulama’ memasukkan kitab Al-Muwaththa karya Imam Malik dalam kelompok perawi yang lima (Al Khamsah). Menurut Ibnu Hajar ulama yang pertama kali mengelompokkan atau memasukkan Ibnu Majah ke dalam kelompok Al Khamsah itu adalah Abul Fadl bin Thahir dalam kitabnya Al Athraf, kemudian disokong pula Abdul Ghani dalam kitabnya Asmaur Rizal. Namun begitu, kedudukan Sunan Ibnu Majah di dalam al-Sunan al-Sittah adalah dikatakan paling rendah sekali kerana didapati banyak hadith dhaif dan dikatakan juga terdapat hadith maudu’ di dalamnya.


Atas ketekunan dan konsistensinya di bidang ilmu-ilmu Islam itu, khususnya disiplin ilmu Hadis, banyak ulama yang kagum dan menilainya sebagai salah seorang ulama besar Islam. Seorang ulama bernama Abu Ya’la al-Khalili al-Qazwini misalnya, berkata: “Ibnu Majah adalah seorang kepercayaan yang besar, yang disepakati tentang kejujurannya, dapat dijadikan argumentasi pendapat-pendapatnya. Ia mempunyai pengetahuan luas dan banyak menghafal Hadis.” Ulama lain, seperti Zahabi dalam Tazkiratul Huffaz, mengambarkannya sebagai seorang ahli Hadis besar dan mufassir (ahli tafsir), pengarang kitab sunan dan tafsir, serta ahli Hadis kenamaan negerinya. Sementara mufassir dan pengkritik Hadis kenamaan, Ibnu Kasir, dalam karyanya, Al-Bidayah, berkata: “Muhammad bin Yazid (Ibnu Majah) adalah pengarang kitab sunan yang masyhur. Kitabnya itu merupakan bukti atas amal dan ilmunya, keluasan pengetahuan dan pandangannya, serta kredibiliti dan kesetiaan beliau kepada Hadis dan usul serta furu’.”


Setelah sekian lama mendedikasikan hidup dan fikirannya kepada Islam, akhirnya Imam Ibnu Majah menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 22 Ramadhan 273 H/887 M pada hari Selasa. Ia dimakamkan di tanah kelahirannya, Qazwin, Irak. Ada pendapat yang mengatakan beliau meninggal pada tahun 275 H, namun pendapat yang pertama lebih rajih. Walaupun beliau sudah lama sampai ke penghujung perjalanan hidupnya, namun hingga kini beliau tetap dikenang dan disanjung oleh seluruh umat Islam dunia. Dan ini adalah bukti bahwa beliau memang seorang ilmuan sejati. Umat Islam terus mengenangnya melalui berbagai karyanya, terutama Kitab Sunan Ibnu Majah yang termasuk dalam Kutubus Sittah (Enam Kitab Utama Hadis).LATAR PENDIDIKAN

Perjalanan beliau dalam pendidikan adalah sama dengan para imam-imam terdahulu yang gigih menuntut ilmu, beliau juga melalui perjalanan yang cukup panjang untuk mencari secercah cahaya ilmu Ilahi, dan kerana itulah ilmu yang dituntut oleh beliau memiliki nilai yang tersendiri. Antaranya beliau sudah melakukan rihlah ilmiyah-nya ke beberapa daerah; seperti kota-kota di Iraq, Hijaz, Syam, Pârs, Mesir, Bashrah, Kufah, Mekah, Madinah, Damaskus, Ray (Teheran) dan Konstatinopel.


Dalam pengembaraannya itu, beliau telah bertemu dan bermuzakarah dengan ramai guru yang dicarinya dan daripada merekalah beliau menggali sedalam-dalamnya ilmu pengetahuan dan menggali potensinya. Rihlah ini akhirnya menghasilkan hasil yang sangat manis dan bermanfaat kerana dengan perjalanannya inilah yang memberi inspirasi kepada lahirnya buku yang sangat besar sekali manfaatnya, iaitu kitab "Sunan Ibnu Majah".


GURU-GURU DAN ANAK MURID IBNU MAJAH

Guru memainkan peranan yang sangat penting dalam meningkatkan keintelektualan anak didiknya, maka tidak hairan sekiranya, seorang guru yang hebat mempunyai anak didik yang sama hebat dengan dirinya malahan terdapat juga anak didik mereka yang lebih hebat. Dalam perjalanan konteks rihlah ilmiyah beliau telah menemukan beliau dengan banyak para syeikh pakar dalam bidang hadits, antaranya adalah kedua anak syeikh Syaibah (Abdullah dan Usman), akan tetapi beliau lebih banyak meriwayatkan hadits dari Abdullah bin Abi Syaibah. Dan juga Abu Khaitsamah Zahir bin Harb, Duhim, Abu Mus'ab Az-Zahry, Al-Hafidz Ali bin Muhammad At-Tanafasy, Jubarah bin Mughallis, Muhammad bin Abdullah bin Numayr, Hisyam bin Ammar, Ahmad bin Al-Azhar, Basyar bin Adam dan para pengikut perawi dan ahli hadits imam Malik dan Al-Lays.


METODOLOGI PENGARANG


Dalam penulisannya, beliau memulakan dengan mengumpulkan hadits-hadits dan menyusunnya menurut kitab atau bab-bab yang berkenaan dengan masalah feqh, hal ini seiring dengan metodologi para muhaddithin yang lain. Setelah menyusun hadits tersebut, imam Ibnu Majah tidak terlalu memfokuskan ta'liqul Al-Hadits yang terdapat pada kitab-kitab feqh tersebut, tetapi beliau hanya mengkritik hadits-hadits yang menurut pandangan beliau adalah penting. Seperti kebanyakan para penulis kitab-kitab feqh yang lain, setelah mereka menulis hadits, mereka akan memasukkan pendapat para ulama faqih, namun dalam hal ini terdapat sedikit perbezaan antara Ibnu Majah dan penulis kitab lain, dimana beliau tidak menyebutkan pendapat para ulama faqih setelah penulisan hadits.


Imam ibnu Majah juga ternyata tidak melakukan pengulangan hadits berulang kali kecuali hanya sebahagian kecil saja sekiranya dirasakan penting menurut beliau.
Ternyata kitab Sunan ini tidak semuanya diriwayatkan oleh Ibnu Majah seperti perkiraan orang banyak selama ini, tapi pada hakikatnya terdapat di dalamnya beberapa tambahan yang diriwayatkan oleh Abu Al-Hasan Al-Qatthany yang juga merupakan periwayat dari "Sunan Ibnu Majah".


KLASIFIKASI HADITH


Sunan Ibnu Majah berisi hadits shahih, hasan dan dhoif bahkan hadits munkar dan maudlu, meskipun jumlahnya kecil. Dibandingkan dengan kitab sunan yang lain, nilai Sunan Ibnu Majah jauh dibawahnya. Al-Mizzi berkata: “Semua hadits yang hanya diriwayatkan oleh Ibnu Majah sendirian adalah dhoif”.
Al-Hafizh Syihabuddin al-Busairi (wafat tahun 840 H) dalam kitabnya Misbah az-Zujajah fi Zawaid Ibnu Majah membahas hadits-hadits tambahan (Zawaid) di dalam Sunan Ibnu Majah yang tidak terdapat dalam Kutubul Khamsah, serta menunjukkan derajat hadits itu: shahih, hasan, dhoif atau maudlu. Usaha Busairi ini menguatkan bantahan terhadap pendapat al-Mizzi sekaligus menguatkan pendapat Ibnu Hajar.
Terlepas dari pro-kontra, yang jelas derajat Sunan Ibnu Majah lebih rendah dari Kutubul Khamsah dan merupakan kitab sunan yang paling banyak mengandung hadits dhoif oleh karena itu, sebaiknya tidak menjadikan hadits yang hanya diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagai dalil kecuali setelah mengkajinya terlebih dahulu. Bila ternyata hadits tersebut shahih atau hasan, maka boleh dijadikan pegangan; jika dhoif, hadits tersebut tidak boleh dipakai


Daripada keseluruhan hadithnya, terdapat empat ratus dua puluh lapan hadits diriwayatakan oleh para rijal yang dipercayai dan sanadnya shahih. Seratus sembilan puluh sembilan hadith, sanadnya adalah hasan. Enam ratus tiga belas hadits sanadnya dho'if. Sembilan puluh sembilan hadith sanadnya adalah Mungkar dan Maudu’. Oleh sebab itu buku ini dianggap istimewa disebabkan majoriti isinya diisi dengan hadith yang shahih, sedangkan hadith yang mungkar dan maudu’ hanyalah didapati dengan jumlah yang sedikit. Manakala hadith yang lain terdapat dalam kitab al-Sunan al-Sittah yang lain.


428 Para rijal yang dipercayai dan sanadnya shahih
199 Sanadnya Hassan
613 Sanadnya Dhaif
99 Sanadnya Munkar dan Dusta.

Manakala menurut syeikh Al-Bany, dalam sunan ini terdapat sekitar lapan ratus hadits yang masuk dalam kategori hadits dho'ifhttp://www.blogger.com/img/blank.gif.


KRITIKAN ULAMA’ TERHADAP IBNU MAJAH

Sunan Ibnu Majah adalah sebuah kitab hadith yang termasyhur dan tersohor setiap pelusuk bumi. Walaupun, telah sedia maklum bahawa Sunan Ibnu Majah mengandungi hadith Dhaif. Namun, karya Imam Ibnu Majah ini telah berjaya menarik perhatian bagi umat Islam mengenai kewujudannya, sehingga ramai ulama’ kemudian yang mengkaji kitab ini. Terdapat dari para ilmuan terhadap kitabnya.


Kitab ini memiliki keistimewaan yang sememangnya patut diberikan pujian, berkat kegigihan imam Ibnu Majah dalam menghasilkan karya yang terbaik dan bermanfaat bagi kaum muslimin sedunia, dapat dilihat bahawa buku ini memiliki susunan yang baik dan tidak ada pengulangan hadith yang sama kecuali sekiranya ia dianggap penting oleh pengarang. Shiddiq Hasan Khan dalam kitab 'Al-Hittah' berkata, "Tidak ada 'Kutubu As-Sittah' yang menyerupai seperti ini (Kitab Sunan Ibnu Majah), kerana ia menjaga sekali adanya pengulangan hadith-hadith, walaupun ada itupun hanya sebahagian kecil saja. Seperti Imam Muslim R.A. dalam kitabnya, beliau turut tidak mengadakan pengulangan hadith dalam beberapa sub judul kitab, tapi beliau hanya mengulang hadith tersebut dalam satu judul.


Menurut al-Zahabi pula yang telah memetik sebahagian kata-kata Ibnu Majah kepada Abu Zar’ah, “Aku bentangkan kitabku kepada Abu Zar’ah(seorang tokoh hadith yang masyhur), kemudian beliau menberi pendapat, jika kitab ini sampai ke tangan orang yang mempelajari hadith nescaya akan ditinggalkan banyak kitab hadith yang lain.”

Manakala di dalam Kitab Tahzib al-Tahzib, Ibnu Hajar menjelaskan bahawa Sunan Ibnu Majah adalah sebuah kitab hadith yang lengkap dan mengandungi banyak bab. Di dalamnya terdapat beberapa hadith yang lengkap dan mengandungi banyak bab. Di dalamnya terdapat beberapa hadith yang dhaif. Ini menyebabkan seorang tokoh hadith yang bernama al-Sarra berkata, “Hadith-hadith yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, kebiasaanya adalah dhaif”.

Menurut al-Hafidz al-Muzi, beliau berpendapat bahawa kebanyakkan gharib yang terdapat di dalam Sunan Ibnu Majah adalah dhaif.


Ulama’ yang mensyarahkan Sunan Ibnu Majah

Seperti sunan yang lain, Sunan Ibnu Majah juga disyarahkan oleh beberapa orang ulama’ yang terkenal, antaranya:

1. Jalaluddin al-Suyuty (meninggal dunia pada 911H), syarahnya dinamakan Misbah Al-Zujajah `Ala Sunan Ibnu Majah.
2. Al-Syeikh Sirajuddin Umar bin Ali al-Mulqan al-Syafie (meninggal dunia pada 804H), syarahnya dinamakan Ma Tamasa Ilaihi al-Hajat `Ala Sunan Ibnu Majah.
3. Abi al-Hassan bin Abdul Hadi al-Sindi (meninggal dunia pada 1136H), syarahnya Kifayah al-hajat Fi Syarh Ibnu Majah.
4. Kamaluddin Muhammad bin Musa (meninggal dunia pada 808H), kitabnya dinamakan al-Dibaajah.
5. Abdul Ghani al-Dihlawi (meninggal dunia pada 128H), syarahnya dinamakan Injaah al-Hajat.
6.

PENUTUP

Sunan Ibnu Majah merupakan sunan yang menjadi rebutan dan menyebabkan perselisihan pendapat di kalangan ulama’ selepasnya. Ini adalah disebabkan kerana masalah dalam meletakkan Sunan Ibnu Majah di kedudukan ke berapa selepas Sunan al-Khamsah. Sunan Ibnu Majah sering kali dibandingkan dengan al-Muwatta’ karangan Imam Malik. Namun demikian, Sunan Ibnu Majah lebih diutamakan oleh kebanyakkan ulama’ adalah kerana didalamnya terdapat banyak penambahan hadith berbanding al-Muwatta’.

Dengan ini dapatlah disimpulkan bahawa Imam Ibnu Majah adalah seorang ahli hadith yang terkemuka dan mempunyai keperibadian yang istimewa, ilmunya yang luas, kesabarannya yang berterusan serta usahanya yang gigih dalam menghasilkan karya-karyanya. Kesungguhan dan ketekunan beliau menceburkan diri dalam tafsir adalah untuk menjelas, mengolah kitabullah melalui hadith Rasulullah s.a.w serta mengkaji dan mencatat sunnah Rasulullah untuk rujukan generasi terkemudian.

Peninggalan Imam Ibnu Majah telah menyebabkan keadaan dan suasana pada waktu itu keruh dan kesedihan yang meyelubungi keseluruhannya. Sehingga Muhammad Ibnu Al-Aswad al-Qazwini iaitu seorang penyair terkenal pada masa itu telah menunjukkan kesedihannya melalui bait syairnya.“Sesungguhnya kehilangan Ibnu Majah telah melemahkan kemahkotaan ilmu dan mengoncangkan segala-galanya.

Currently have 0 comments:

Leave a Reply

Post a Comment

KLIK UNTUK BERSEDEQAH